INTRAABDOMINALNI TLAK (IAT) – INTERVENCIJE MEDICINSKE SESTRE

Irena Kovačević, Valentina Krikšić, Marija Briški

Zdravstveno veleučilište Zagreb

intraabdominalni tlak, intraabdominalna hipertenzija, abdominalni kompartment sindrom, postupci medicinske sestre, mjerenje intraabdominalnog tlaka

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Intraabdominalni tlak je tlak unutar abdominalne šupljine tj. sila pritiska na stjenku abdomena i abdominalne organe, a u korelaciji je sa disanjem. Normalan intraabdominalni tlak (IAT) iznosi O cmH2O. Porast IAT, od 10-15 cmH2O, se očekuje 12 – 24 sata nakon operativnog zahvata. Međutim, ukoliko dođe do intraabdominalne hipertenzije, s vrijednostima intraabdominalnog tlaka od 15-25 cm H20 javlja se oligurija. Kod daljnjeg porasta dolazi do anurije, respiratornog distres sindroma, crijevne ishemije, porasta intrakranijalnog tlaka, te poremećaja srčane funkcije. Kritična vrijednost intraabdominalnog tlaka iznosi 25 cm H2O. Iznad tih vrijednosti razvija se kompartment sindrom, koji je povezan sa novim otkazivanjem ili disfunkcijom organa, te mogućim i letalnim ishodom. Stupnjevi intraadominalnog tlaka i intraabdominalne hipertenzije: Stupanj I = 10 to 15 cm stupca vode Stupanj II = 15 to 25 cm stupca vode Stupanj III = 25 to 35 cm stupca vode Stupanj IV >35 cm of stupca vode Kod stupnjeva III i IV „Zlatni standard“ definitivnog zbrinjavanja intraabdominalne hipertenzije je kirurška dekompresija. Intraabdominalna hiperzenzija treba biti detektirana prije pojave kliničkih simptoma i razvoja kompartment sindroma. U tome je značajno sudjelovanje medicinske sestre kao i njeno razumijevanje posljedica povećanog intraabdominalnog tlaka. Neinvazivna i brza metoda mjerenja izvodi se putem mjerenja tlaka mokraćnog mjehura, pomoću urinarnog katetera.

preuzmi dokument

ZRAČENJE KRVNIH PRIPRAVAKA

Željka Lubina, Marica Semijalac, Maja Strauss Patko

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

krvni pripravci, zračenje, reakcija, transfuzija

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Zračenje krvi i krvnih pripravaka (KP) provodi se u cilju prevencije transfuzijom izazvane reakcije transplantata protiv domaćina – Graft versus host disease (GvHD). Reakcija nastaje djelovanjem limfocita u transfundiranom krvnom pripravku koji u primatelja transfuzije oštećuju ciljne organe – koštanu srž, kožu, jetru, probavni trakt te pluća. Rizik ovisi o količini limfocita u KP, imunološkom statusu pacijenta te stupnju imunološke razlike između davatelja i primatelja. GvHD mogu uzrokovati svi stanični pripravci (koncentrati eritrocita, granulocita, trombocita) s naglaskom na svježe krvne pripravke. Djelovanjem ionizirajućeg zračenja na limfocite sprečavamo njihovu proliferaciju i onemogućavamo nastanak GvHD. U cilju prevencije GvHD KP trebamo ozračiti dozom od 25-50 Gy. Krvne pripravke zračimo pomoću gama zraka (fotonskim zračenjem nastalim raspadom radioaktivnih izotopa Cs-137 ili Co-60) ili x zrakama. Aparati za zračenje KP su specijalno konstruirani aparati u tu svrhu – „blood irradiator“, (Raycell, Raycell mk2,Radgil, Gammac, Gammabeam). U bolničkim ustanovama kao alternativa za zračenje KP može se koristiti linearni akcelerator. Koncentrate trombocita možemo ozračiti u bilo kojem trenutku unutar roka valjanosti od 5 dana. Koncentrat granulocita potrebno je ozračiti čim prije po proizvodnji i čim prije primijeniti. Koncentrat eritrocita potrebno je ozračiti u roku 14 dana od dana uzimanja i nakon zračenja (bez obzira na starost u trenutku zračenja) mogu se koristiti još najviše 14 dana. Izuzetak su koncentrati eritrocita koji se koriste u neonatologiji (intrauterine transfuzije, eksangvinotransfuzije) kada koristimo svježije eritrocite čiji je rok po ozračivanju 24 sata, ukoliko rok nije skraćen samom doradom KP. Ozračeni KP indicirani su u bolesnika s prirođenim i stečenim sindromom imunodeficijencije (hematoloških i pedijatrijskih bolesnika, pacijenata koji primaju agresivnu kemoterapiju), primatelja transfuzija granulocita, i transfuzija HLA-tipiranih trombocita te pacijenata koji su liječeni krvnim pripravcima bliskih rođaka.

preuzmi dokument

ZDRAVSTVENA NJEGA MRAB POZITIVNIH PACIJENATA U JIL-U

Puhač Gordana, Dušak Jelena

OB ''dr. T.Bardek'' Koprivnica

pacijent, zdravstvena njega, infekcija, dekolonizacija

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Acinetobakter je bakterija rasprostranjena u prirodi. Postoji više od 20 tipova takvih bakterija. Acinetobakter baumannii kod imunokompromitiranih ljudi izaziva infekciju. Infekcije su uglavnom vezane uz intenzivnu skrb i invazivno liječenje. Prenosi se direktnim kontaktom,izravno ili neizravno. Pozitivan nalaz ne znaći uvijek da se radi o infekciji,no potrebno je primjeniti dodatne mjere u ophođenju s takvim pacijentima. U radu bi željeli prikazati naćin rada s takvim pacijentima,odnosno zdravstvenu njegu pacijenata koji su MRAB pozitivni.

preuzmi dokument

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA SA ECLS UREĐAJEM

Tomislav Čanžek, Margita Poturić, Adriano Friganović

KBC Zagreb

ECMO, prikaz slučaja, zdravstvena njega

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Zatajenje srca je poremećaj kod kojeg srce gubi sposobnost djelotvornog pumpanja krvičime ne uspijeva zadovoljiti potrebe organa i cijelog tijela. Kada se kliničko stanje pogorša i nema vise odgovora na farmakolosku terapiju ostaju jos dvije metode lijecenja, a to su transplantacija srca ili mehanička potpora srcu. Međutim transplantacija ima ograničavajući faktor, a to je broj raspoloživih organa pa mehanička potpora postaje sve zastupljeniji model liječenja bolesnika sa refraktornim zatajenjem funkcije srca. ECMO ( ekstrakorporalna membranska oksigenacija ) je oblik izvantjelesnog održavanja života u kojem umjetna van jska cirkulacija sprovodi vensku krv od bolesnika do uređaja za izmjenu plinova gdje se krv obogaćuje kisikom, a otklanja se ugljični dioksid. Krv se zatim vraća u sistemsku cirkulaciju bolesnika.U liječenju bolesnika ukljuceni su kardijalni kirurzi, kardiolozi, anesteziolozi, medicinske sestre, perfuzionisti i fizioterapeuti. Zdravstvena njega temelji se na kontinuiranom nadzoru kardiovaskularnog i respiratornog sustava te koagulacijskog statusa. Tehničko znanje i rukovanje uređajem omogućuju prepoznavanje nepovoljnih promjena sa ciljem spriječavanja posljedica koje mogu ugroziti bolesnka. Kvalitetno provođenje zdravstvene njege : suosjećanje, brižnost, pažnja prihvaćanje, povjerenje i odgovornost za sve one koji su povjereni sestrinskoj skrbi prevenira nastanak mogućih komplikacija lijećenja.

preuzmi dokument

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA NA MEHANIČKOJ POTPORI SRCA

Daria Grabrovečki, Emica Jurić Popović, Adriano Friganović

KBC Zagreb

kratkotrajna mehanička potpora srcu, komplikacije mehaničke cirkulacijske potpore, intervencije medicinske sestre/tehničara

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Mehanička cirkulacijska potpora (MCS, eng. Mechanical circulatory support) koristi se kao oblik liječenja bolesnika s uznapredovalim zatajenjem srca. Mehanička crpka se kirurški spaja s nativnim srcem. Crpke se mogu implantirati u tijelo (implantabilne) ili se samo implantiraju cijevi koje spajaju crpku s nativnim srcem (parakorporealne). Mehaničke crpke nadopunjuju nedostatnu funkciju nativnog srca te ovisno o konstrukciji samog uređaja mogu producirati pulsatilni ili nepulsatilni protok. Osim po profilu generiranog protoka, mehanička cirkulacijska potpora se može podijeliti prema duljini trajanja na kratkotrajnu ili dugotrajnu mehaničku cirkulacijsku potporu. Pacijenti na mehaničkoj cirkulacijskoj potpori zahtijevaju 24-satni nadzor, obzirom da je intenzivno liječenje najviši oblik zdravstvene skrbi i liječenja, medicinska sestra tijekom zbrinjavanja bolesnika sve aktivnosti i pozornost treba usmjeriti ka spriječavanju mogućih komplikacija koje mogu rezultirati smrtnim ishodom. U tom procesu značajnu ulogu ima zdravstvena njega koju pruža medicinska sestra koja je zadužena za tog bolesnika. Kako bi obavljala svoje zadatke sestra treba savladati praktične vještine, imati teorijska znanja, mora biti kritična te imati stav. Cilj timskog rada je dobrobit pacijenata, stoga je glavna uloga medicinske sestre da provodi hemodinamski nadzor, primjenjuje ordiniranu trerapiju i sudjeluje u postupcima liječenja, te da upozori liječnika- anesteziologa na eventualne akutne probleme kako bi se spriječile komplikacije te definirao daljni tijek liječenja.

preuzmi dokument