Daria Grabrovečki, Emica Jurić Popović, Adriano Friganović

KBC Zagreb

kratkotrajna mehanička potpora srcu, komplikacije mehaničke cirkulacijske potpore, intervencije medicinske sestre/tehničara

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Mehanička cirkulacijska potpora (MCS, eng. Mechanical circulatory
support) koristi se kao oblik liječenja bolesnika s uznapredovalim
zatajenjem srca. Mehanička crpka se kirurški spaja s nativnim srcem.
Crpke se mogu implantirati u tijelo (implantabilne) ili se samo implantiraju
cijevi koje spajaju crpku s nativnim srcem (parakorporealne). Mehaničke
crpke nadopunjuju nedostatnu funkciju nativnog srca te ovisno o
konstrukciji samog uređaja mogu producirati pulsatilni ili nepulsatilni
protok. Osim po profilu generiranog protoka, mehanička cirkulacijska
potpora se može podijeliti prema duljini trajanja na kratkotrajnu ili
dugotrajnu mehaničku cirkulacijsku potporu.
Pacijenti na mehaničkoj cirkulacijskoj potpori zahtijevaju 24-satni nadzor,
obzirom da je intenzivno liječenje najviši oblik zdravstvene skrbi i liječenja,
medicinska sestra tijekom zbrinjavanja bolesnika sve aktivnosti i pozornost
treba usmjeriti ka spriječavanju mogućih komplikacija koje mogu rezultirati
smrtnim ishodom. U tom procesu značajnu ulogu ima zdravstvena njega
koju pruža medicinska sestra koja je zadužena za tog bolesnika. Kako bi
obavljala svoje zadatke sestra treba savladati praktične vještine, imati
teorijska znanja, mora biti kritična te imati stav.
Cilj timskog rada je dobrobit pacijenata, stoga je glavna uloga medicinske
sestre da provodi hemodinamski nadzor, primjenjuje ordiniranu trerapiju i
sudjeluje u postupcima liječenja, te da upozori liječnika- anesteziologa na
eventualne akutne probleme kako bi se spriječile komplikacije te definirao
daljni tijek liječenja.

preuzmi dokument