Željka Lubina, Marica Semijalac, Maja Strauss Patko

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

krvni pripravci, zračenje, reakcija, transfuzija

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Zračenje krvi i krvnih pripravaka (KP) provodi se u cilju prevencije
transfuzijom izazvane reakcije transplantata protiv domaćina – Graft
versus host disease (GvHD). Reakcija nastaje djelovanjem limfocita u
transfundiranom krvnom pripravku koji u primatelja transfuzije oštećuju
ciljne organe – koštanu srž, kožu, jetru, probavni trakt te pluća. Rizik ovisi
o količini limfocita u KP, imunološkom statusu pacijenta te stupnju
imunološke razlike između davatelja i primatelja.
GvHD mogu uzrokovati svi stanični pripravci (koncentrati eritrocita,
granulocita, trombocita) s naglaskom na svježe krvne pripravke.
Djelovanjem ionizirajućeg zračenja na limfocite sprečavamo njihovu
proliferaciju i onemogućavamo nastanak GvHD. U cilju prevencije GvHD
KP trebamo ozračiti dozom od 25-50 Gy.
Krvne pripravke zračimo pomoću gama zraka (fotonskim zračenjem
nastalim raspadom radioaktivnih izotopa Cs-137 ili Co-60) ili x zrakama.
Aparati za zračenje KP su specijalno konstruirani aparati u tu svrhu –
„blood irradiator“, (Raycell, Raycell mk2,Radgil, Gammac, Gammabeam).
U bolničkim ustanovama kao alternativa za zračenje KP može se koristiti
linearni akcelerator.
Koncentrate trombocita možemo ozračiti u bilo kojem trenutku unutar roka
valjanosti od 5 dana. Koncentrat granulocita potrebno je ozračiti čim prije
po proizvodnji i čim prije primijeniti. Koncentrat eritrocita potrebno je
ozračiti u roku 14 dana od dana uzimanja i nakon zračenja (bez obzira na
starost u trenutku zračenja) mogu se koristiti još najviše 14 dana. Izuzetak
su koncentrati eritrocita koji se koriste u neonatologiji (intrauterine
transfuzije, eksangvinotransfuzije) kada koristimo svježije eritrocite čiji je
rok po ozračivanju 24 sata, ukoliko rok nije skraćen samom doradom KP.
Ozračeni KP indicirani su u bolesnika s prirođenim i stečenim sindromom
imunodeficijencije (hematoloških i pedijatrijskih bolesnika, pacijenata koji
primaju agresivnu kemoterapiju), primatelja transfuzija granulocita, i
transfuzija HLA-tipiranih trombocita te pacijenata koji su liječeni krvnim
pripravcima bliskih rođaka.

preuzmi dokument