Irena Kovačević, Valentina Krikšić, Marija Briški

Zdravstveno veleučilište Zagreb

intraabdominalni tlak, intraabdominalna hipertenzija, abdominalni kompartment sindrom, postupci medicinske sestre, mjerenje intraabdominalnog tlaka

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Intraabdominalni tlak je tlak unutar abdominalne šupljine tj. sila pritiska na
stjenku abdomena i abdominalne organe, a u korelaciji je sa disanjem.
Normalan intraabdominalni tlak (IAT) iznosi O cmH2O. Porast IAT, od 10-15 cmH2O, se očekuje 12 – 24 sata nakon operativnog zahvata.
Međutim, ukoliko dođe do intraabdominalne hipertenzije, s vrijednostima
intraabdominalnog tlaka od 15-25 cm H20 javlja se oligurija. Kod daljnjeg
porasta dolazi do anurije, respiratornog distres sindroma, crijevne
ishemije, porasta intrakranijalnog tlaka, te poremećaja srčane funkcije.
Kritična vrijednost intraabdominalnog tlaka iznosi 25 cm H2O. Iznad tih
vrijednosti razvija se kompartment sindrom, koji je povezan sa novim
otkazivanjem ili disfunkcijom organa, te mogućim i letalnim ishodom.
Stupnjevi intraadominalnog tlaka i intraabdominalne hipertenzije:
Stupanj I = 10 to 15 cm stupca vode
Stupanj II = 15 to 25 cm stupca vode
Stupanj III = 25 to 35 cm stupca vode
Stupanj IV >35 cm of stupca vode
Kod stupnjeva III i IV „Zlatni standard“ definitivnog zbrinjavanja
intraabdominalne hipertenzije je kirurška dekompresija.
Intraabdominalna hiperzenzija treba biti detektirana prije pojave kliničkih
simptoma i razvoja kompartment sindroma. U tome je značajno
sudjelovanje medicinske sestre kao i njeno razumijevanje posljedica
povećanog intraabdominalnog tlaka. Neinvazivna i brza metoda mjerenja
izvodi se putem mjerenja tlaka mokraćnog mjehura, pomoću urinarnog
katetera.

preuzmi dokument