Target-controlled infusion (TCI)

Target-controlled infusion (TCI)

Target-controlled infusion (TCI) automatizira doziranje intravenskih lijekova tijekom operacije. Nakon što anesteziolog podesi željene parametre u računalu i pritisne tipku za pokretanje, sustav upravlja infuzijskom pumpom, dok ga nadzire anesteziolog. TCI je siguran...
Plućna hipertenzija novorođenčeta

Plućna hipertenzija novorođenčeta

Trajna plućna hipertenzija novorođenčeta je trajanje ili nastanak konstrikcije plućnih arteriola, koja uzrokuje jako smanjenje protoka krvi kroz pluća i desno–lijevi šant. Simptomi i znakovi su tahipneja, uvlačenje i jaka cijanoza ili desaturacija koja se ne...
Akutna mijeloična leukemija (AML)

Akutna mijeloična leukemija (AML)

Akutna mijeloična leukemija (AML) je klonska bolest koju karakterizira proliferacija i nakupljanje mijeloidnih progenitornih stanica u koštanoj srži, što u konačnici dovodi do zatajenja hematopoeze. Kombinacije AraC-a i antraciklina i dalje su glavni oslonac...

Već prije 20-ak godina studije su pokazale povezanost migrene s moždanim udarom u mladih žena.U usporedbi sa ženama bez migrene, rizik od ishemijskoga moždanog udara dva puta je veći u žena s migrenom, tri puta veći u žena mlađih od 45 godina s migrenom, devet puta...