Dženana Begić

J.U. Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", Sarajevo (BiH)

uloga medicinske sestre u ostvarivanju prava pacijenta u bolnici općeg tipa

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Opća deklaracija o ljudskim pravima je temeljni međunarodni akt usvojen 1948.
godine kojom se garantuje sloboda, pravda i mir među ljudima. Član 3 ove
deklaracije kaže: “Svako ima pravo na život, slobodu i ličnu sigirnost” pravo na najviši
dokučivi standard zdravlja (koji se odnosi na “pravo na zdravlje”). Bitna pitanja koja
prizilaze iz implementacije međunarodnog sporazuma o ekonomskim, socijalnim i
kulturalnim pravima E/C 12/2000/2. CESCR (Komisija za ekonomska, socijalna i
kulturna prava). Bilo koja osoba, grupa, tj. žrtva kršenja prava na zdravlje bi trebala
da ima pristup efikasnim pravnim ili drugim lijekovima i na državnom i na
međunarodnom nivou. Svim žrtvama takvog kršenja bi trebalo dati pravo na
adekvatnu odštetu, koja može imati formu restitucije, kompenzacije, satisfakcije ili
garancije da se neće ponoviti. Državni ombudsmen, komisija za ljudska prava, forum
potrošeča, udruženje koje se bavi pravima pacijenta ili slične institucije bi trebali da
se bave pravima na zdravlje
Proces implementacije ljudskih prava u svakodnevnom životu običnog građanina u
poslijeratnom oporavku Bosne i Hercegovine nailazi na ogromne objektivne i
subjektivne teškoće. Građanima treba da su pristupačne odgovarajuće zdravstvene
ustanove koje će biti otvorene svima, pod jednakim uslovima.
Pod pojmom bolnička djelatnost podrazumijeva se skup mjera, aktivnosti i postupaka
koji se poduzimaju u cilju liječenja, dijagnosticiranja i medicinske rehabilitacije
oboljelih u odgovarajućim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

preuzmi dokument