Dženana Begić

Odsjek za transfuziju krvi J.U. Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, BiH

prava pacijenta, medicinska sestra, opća bolnica

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Pravo na najviši mogući standard zdravlja (koji se odnosi na “pravo na zdravlje”) po prvi put se pojavilo u
WHO Ustavu 1956. i potom se ponovilo 1978. u Alma Ati u Deklaraciji Svjetskog zdravlja usvojenoj na
sastanku predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije 1998. Opće tumačenje postavlja dva kriterija
kojima se evaluira pravo na zdravlje: korist i pristupačnost.
U ovom radu se razmatra uloga medicinske sestre u ostvarivanju prava pacijenta na osnovu postojeće
prakse u bolnici općeg tipa i na osnovu podataka iz literature. Medicinska sestra ima značajnu ulogu u
ostvarivanju prava pacijenata, posebno u osiguravanju odgovarajuće zdravstvene njege. Medicinska sestra
treba provoditi zdravstvenu njegu bez diskriminacije, u skladu sa profesionalnom deontologijom i etikom.

preuzmi dokument