Žunkovič Vanja, Gajšt Matej, Krpan Maja

UKC Maribor (Slovenija)

pacijent, elektrostimulator srca, implantacija, anketa

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Prisutnost kompjuterske tehnologije je na području medicine kao i na drugim područjima znanosti
sve veća. U dijagnosticiranju i liječenju se otvaraju nova područja i novi načini koji su se pred
samo par desetljeća činila nemogućim. Jedno od takvih dostignuća moderne medicine je i
elektrostimulator srca, koji je od svoje prve implantacije godine 1958 (Senning, Švedska) doživio
nevjerojatan razvoj. Mali kompjuter koji se implantira u tijelo i prati srčane električne aktivnosti te
isporučuje pravilne električne impulse.
U prošlosti su elektrostimulatori postavljani kako bi spasili život, a danas i da bi poboljšali kvalitetu
života. Pacemaker [peismeika:], odnosno elektrostimulator, elektronički je uređaj napajan
baterijom čija je svrha trajno stimulirati srce. Elektrostimulator se sastoji od pacemakera
(generatora impulsa) elektroda koje provode impulse do srca.
U Sveučilišnom kliničkom centru Maribor, koji je pored Ljubljane najveći medicinski centar za
implantaciju elektrostimulatora srca, imamo u prosjeku godišnje 350 impla ntacija
elektrostimulatora srca i oko 40 zamjena baterija elektrostimulatora srca(podatak 2007).
Zbog velikog broja pacijenata, organizacija vođenja tih pacijenata mora bit adekvatna i učinkovita.
Veliku ulogu u svim fazama boravka pacijenta u bolnici ima medicinska sestra, koja je sa njime
od prijema do odlaska kući. Medicinska sestra mora pacijenta pripremiti na zahvat, dati mu
korisne informacije u vezi njegovog trenutnog stanja i postupaka nakon zahvata i života nakon
odlaska iz bolnice.
Članak prikazuje rezultate ankete koja je bila provedena u sklopu diplomskog rada i pokazuje
zadovoljstvo pojedinih slučajno izabranih pacijenata koji su dobili elektrostimulator srca u UKC
Maribor na Odjelu za intenzivno liječenje. U anketi je sudjelovalo 40 pacijenata koji imaju
namješten elektrostimulator srca.
Rezultati ankete su pokazali kako pacijenti doživljavaju svoju bolest, način liječenja, kako
prihvaćaju informaciju, da im je potreban elektrostimulator srca, da moraju do kraja života živjeti
sa njim i na kraju pokazuje zadovoljstvo pacijenata sa radom medicinskog osoblja i životom
nakon odlaska iz bolnice.

preuzmi dokument