Martina Valentak, Mateja Sedlar, Viktorija Novoselec Majcenović, Edita Horvat, Anica Križanec

OB Varaždin

kraniocerebralne ozljede, medicinska sestra, zdravstvena njega

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Kraniocerebralne ozljede su sve ozljede lubanje i mozga koje nastaju djelovanjem izravne i neizravne
sile, a čija težina ovisi o životnoj dobi bolesnika, anatomskim osobitostima lubanje i mozga te o
smjeru i dužini djelovanja sile.

Neurokirurški bolesnici zahtijevaju intenzivni tretman od strane medicinskog osoblja. Uloga
medicinske sestre očituje se u stalnom praćenju i nadzoru takvih bolesnika, pravovremenom
uočavanju rizičnih faktora, provođenju zdravstvene njege (primjenjujući specifične intervencije te
intervencije usmjerene ka zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba), te primjenu propisane terapije.

Kompleksnost zdravstvene njege, nadzor bolesnika, mogućnost nastanka mnogobrojnih komplikacija,
kao i poznavanje rada sa sve složenijom aparaturom, nameću kontinuiranu edukaciju medicinskih
sestara kao nužnost i potrebu.

preuzmi dokument