Tanja Vukas , Ivana Horvat

Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb

transplantacija matičnih stanica, zdravstvena njega, medicinska sestra, dijete

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Transplantacija matičnih stanica je proces uzimanja stanica iz koštane srži za reinfuziju u
pacijenata poslije velikih doza kemoterapije i/ili radioterapije. Razlikujemo tri tipa transplantacije
matičnih stanica: autolognu, singenu i alogenu.. Transplantacija matičnih stanica u djece danas
zauzima veliki značaj kao terapijsko liječenje hematoloških bolesti leukoza i aplazija, i u liječenju
solidnih malignih tumora dječje dobi. Postupak transplantacije u djece je vrlo osjetljiv i rizičan te
zbog toga zahtjeva posebnu predtransplantacijsku, taransplantacijsku i posttranplantac ijsku
pripremu i odgovarajuću zdravstvenu skrb.
Važan dio tima zauzima medicinska sestra koja je uz dijete i roditelje od same pripreme za
transplantaciju pa sve i do nekoliko tjedan nakon nje. Vrlo važan aspekt njega je izolacija te
sterilnost uvjeta u kojima dijete boravi, kao i osoblja koje dolazi u doticaj sa djetetom. Osim
zdravstvene skrbi za dijete sestra zauzima i važnu ulogu u psihološkoj pripremi i podršci djetetu i
roditeljima za vrijeme i nakon transplantacije.

preuzmi dokument