Daria Grabrovečki, Brankica Idrizaj, Adriano Friganović

Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje kardiokirurskih bolesnika, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb

uređaj za asistenciju klijetki ( RVAD, LVAD, BVAD), sestrinska skrb

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Ventricular assist device (VAD) ili uređaj za asistenciju klijetki ( UAK) je aparat koji pruža potporu kolanju krvi
u plućima i / ili sistemskom kolanju krvi kad pravo srce, uz pomoć uobičajene terapije lijekovima i
intraaortalne balon kontrapulsacije, nije u stanju održati normalane protoke krvi i tlakove u tim krvožilnim
podlogama. Da bi se postigla ova potpora, krv se preusmjerava od pravog pacijenta do uređaja za
asistenciju klijetki, koji tada pulsiranjem pumpa krv natrag u tijelo pod normalnim arterijskim tlakovima.
Sustav uređaja za asistenciju klijetki se može koristiti u nekoliko konfiguracija u cilju osiguravnja kolanja krvi,
tako da razlikujemo LVAD ( left ventricular assist devices), RVAD ( right ventricular assist devices), BVAD (
Bi- ventricular assist devices). U razdoblju od 11. 10. 2008. g. do 23. 11. 2009. g. na odjelu za
anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje kardiokirurskih bolesnika zbrinuto je osmero pacijenta
sa uređajem za asistenciju klijetki. Ovaj rad prikazuje način zbrinjavanja bolesnika sa uređajem za
asistenciju klijetki. Takav bolesnik zahtijeva interdisciplinarni pristup u kojem medicinska sestra ima važ nu
ulogu budući da se 24 sata nalazi uz krevet pacijenta i prva je koja može na vrijeme uočiti ugroženost
bolesnika i promptno reagirati.

preuzmi dokument