Sanja Zenko, Marijana Maljković, Neda Jokić

KBC Rijeka

upala gušterače u JIL-u, kategorizacija bolesnika, sestrinske dijagnoze, opskrba bolesnika

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

CILJ: Cilj ovog rada bio je prikazati kategorizaciju bolesnika i najčešće sestrinske
dijagnoze kod upale gušterače, omjer muških i ženskih bolesnika, broj umrlih, broj
bolesnika koji je završio na dijalizi te recidive u Jedinici intezivnog liječenja.
ISPITANICI I METODE:Analiza podataka obuhvaća vremenski period od pet godina
(2008. - 2012.) i 84 bolesnika koji su u tom periodu ležali u Jedinici intezivnog
liječenja Kliničkog bolničkog centra Rijeka.Za dobivanje podataka koristila sam knjigu
evidencije bolesnika i sestrinsku dokumentaciju odobrenu od Hrvatske komore
medicinskih sestara.
REZULTATI: Rezultati istraživanja ukazuju na najzastupljenije sestrinske probleme
kod ispitanika, a to su visok rizik za infekciju, visok rizik za dekubitus i visok rizik za
oštećenje usne šupljine. Istraživanjem je utvrđeno da svi bolesnici koji dođu u
Jedinicu intezivnog liječenja su III i IV kategorizacije.
ZAKLJUČAK:Pristup bolesniku u Jedinici intezivnog liječenja mora biti holistički,
zasniva se na procesu zdravstvene njege. Svim bolesnicima su ugrožene osnovne
ljudske potrebe i svi imaju visoke rizike.Medicinska sestra svojom stručnošću,
iskustvom, znanjem i empatijskim pristupom olakšava boravak u Jedinici int ezivnog
liječenja.

preuzmi dokument