Nadira Ćorić, Eda Ožegović

OB ''dr. Ivo Pedišić'' Sisak

disanje, mehanička ventilacija, zdravstvena njega, komplikacije

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Disanje je izmjena plinova između zraka u plućnim mjehurićima i krvi u plućnim kapilarama. Sustav
dišnih organa ima svoju osnovu zadaću dovođenje vanjskog (atmosferskog) zraka u pluća. Mehanička
ventilacija (MV) je primjena mehaničkog stroja radi djelomične potpore ili potpune zamjene
ventilacije pacijenta. Indicirana je kada bolesnikova spontana ventilacija nije dovoljna za održavanje
života ili je prijeko potrebno preuzeti nadzor nad ventilacijom da bi se spriječilo zatajenje drugih
organskih sustava. Stavljanje pacijenta na mehaničku ventilaciju podrazumijeva endotrahealnu
intubaciju i povezivanje sa ventilatorom. Zdravstvenu njegu i liječenje bolesnika na mehaničkoj
ventilaciji pruža osposobljeni tim liječnika i medicinskih sestara u JIL-u. Strojem za mehaničku
ventilaciju rade educirani liječnici koji moraju znati karakteristike i mogućnosti ventilatora, te načine
ventilacija koje stroj može pružiti bolesniku. Kao što i pri svakom medicinskom postupku postoji rizik
za komplikacije tako i pri mehaničkoj ventilaciji može doći do raznih komplikacija, bilo da su
posljedica intubacije ili same ventilacije. Najbolja je prevencija komplikacija trajanje mehaničke
ventilacije svesti na najmanju moguću mjeru. Cilj zdravstvene njege takvog bolesnika jest poboljšati
njegovo zdravstveno stanje i pružiti mu njegu u skladu s njegovim osnovnim ljudskim potrebama, a
koje ne može samostalno obavljati.

preuzmi dokument