Igor Pelaić, Alen Benko, Melita Bolešić, Suzana Lukačević

Zavod za hitnu medicinu - Hitna služba, KBC ''Rebro'', Zagreb

politrauma, „zlatni sat“, hitna služba

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Današnji način rada i života razlog je stradavanja radno sposobne populacije i mladih ljudi. Svakodnevno
smo svjedoci prometnih nesreća, nesreća na radu i drugih situacija u kojima teško stradava sve veći broj
ljudi, stoga će se ovo predavanje bazirati prvenstveno na prometni traumatizam i zbrinjavanje njegovih
posljedica – politraumatiziranih bolesnika.
Politrauma je pojava istodobne, teške, udružene ozljede najmanje dva organska sustava, od kojih jedna ili
kombinacija više njih ugrožava život bolesnika. Zbog toga takvog bolesnika treba uzeti kao hitnog, životno
ugroženog i on kao takav ima prednost i posebnosti u zbrinjavanju.
Uzimajući u obzir pojam „Zlatnog sata“ znamo da on počinje od trenutka nastanka ozljede, a ne od trenutka
kada bolesnik stigne u hitni bolnički prijem, stoga su faktor vrijeme, opremljenost Hitne službe, te znanje i
manuelna spretnost djelatnika Hitnog službe, kao i koordinacija sa svim bolničkim službama od presudnog
značanja za spašavanje života. Ovdje ne smijemo izostaviti i spomenuti važnost koordinacije i komunikacije
sa prehospitalnom hitnom medicinskom pomoći, jer već pravovremena dojava o dolasku politraumatiziranog
bolesnika i prehospitalno zbrinjavanje uvelike povećava šanse za preživljavanje.
Analizirajući učestalost politraumatiziranih bolesnika u Zavodu za hitnu medicinu vidljivo je da se
svakodnevno suočavamo sa politraumatiziranim bolesnicima, a tijek zbrinjavanja unutar „Zlatnog sata“
prikazat ćemo kroz prikaz slučaja u ovom predavanju.

preuzmi dokument