Sanja Hohnjec Lazar

OB Varaždin

akutni infarkt miokarda, zdravstvena njega, medicinska sestra

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Ovaj rad prikazuje faktore rizika za akutni koronarni sindrom, kliničke simptome akutnog infarkta
miokarda, postavljanje dijagnoze te zbrinjavanje pacijenta sa akutnim infarktom miokarda.

Posebno se želi istaknuti uloga medicinske sestre koja mora posjedovati znanja o kliničkoj praksi, a
osim stručnog znanja medicinska sestra mora posjedovati komunikacijske vještine, uočavati i
evidentirati sve verbalne i neverbalne pokazatelje kod pacijenta, te steći njegovo povjerenje kako bi
mu olakšala prilagodbu na postojeće stanje.

preuzmi dokument