Maida Redžić, Jasna Delorko, Vesna Bratić

KBC Zagreb

ventilacija, dišni put, algoritam, sredstva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Otežani dišni put se definira kao klinička situacija u kojoj iskusan anesteziolog ima
poteškoće s ventilacijom putem maske za lice i/ili otežanom endotrahealnom
intubacijom. Otežana ventilacija putem maske definirana je kao nemogućnost
anesteziologa da održava saturaciju kisikom >90%, upotrebom maske za lice, 100%-tnim kisikom i ventilacijom pozitivnim tlakom. Otežana intubacija definirana je
potrebom za više od 3 pokušaja ili više od 10 minuta za uspostavljanje adekvatnog
dišnog puta. Zbrinjavanje otežanog dišnog puta je jedan od izazova za anesteziologa
i medicinsku sestru, a neuspjeh uspostavljanja adekvatnog dišnog puta može imati
fatalne posljedice. Većina problema s dišnim putevima može se riješiti s
jednostavnim sredstvima i tehnikama, no procjena kliničara i iskustvo su ključni u
njihovoj primjeni. S bilo kojom tehnikom, praksa, rutina i uhodani tim liječnikmedicinska sestra poboljšati će izvedbu i pružiti sigurno zbrinjavanje dišnog puta, te
smanjiti mogućnost pojave komplikacija. Svako sredstvo za osiguranje dišnog puta
ima svoje prednosti i nedostatke, a uloga medicinske sestre je poznavati svako
sredstvo, njegove mogućnosti i primjenu kako bi svojim znanjem mogla doprinijeti
postupku zbrinjavanja bolesnika.

preuzmi dokument