Ksenija Kukec, Dragica Ratkaj, Božena Herceg, Anita Beli

OB Varaždin

sepsa, JIL, zdravstvena njega

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Sepsu definiramo kao stanje uzrokovano upalnim odgovorom organizma na infekciju koju mogu
uzrokovati bakterije,virusi i gljivice.

Danas važnu ulogu u liječenju bolesnika sa sepsom ima purifikacija krvi. To je adjuvantna metoda
liječenja vitalno ugroženih bolesnika sa ciljem uklanjanja upalnih medijatora odgovornih za razvoj
multiorganskog zatajenja.

Cilj ovog rada je prikazati zdravstvenu njegu bolesnika s teškom sepsom/ septičkim šokom sa
multiorganskim zatajenjem liječenim na našem odjelu. U razdoblju od studenog 2015 do travnja
2016.godine liječeno je četiri bolesnika sa dokazanom sepsom u dobi od 54-75.godina,3 muškog i
jedan ženskog spola. Kod svih bolesnika provedena je purifikacija krvi sa CytoSorb-om. Stopa
preživljenja je bila 50%.

Medicinska sestra ima ključnu ulogu u zbrinjavanju bolesnika sa sepsom a primjena novih metoda u
prepoznavanju i liječenju sepse iziskuje kontinuiranu edukaciju.

preuzmi dokument