Darko Šipek

OB Varaždin

GI trakt, krvarenje, intervencije med.sestre/tehničara

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Rad opisuje pojam krvarenja iz GI trakta koji možemo podijeliti na krvarenje iz gornjeg i donjeg
probavnog sustava.

Cilj rada je opisati pojam krvarenja iz probavnog sustava,dati pregled uzroka,tipičnih
simptoma,metoda dijagnoze gastrointestinalnog krvarenja,te prikazati važnost uloge medicinskog
sestre/tehničara u hitnom prijemu prilikom same trijaže i kasnijeg zbrinjavanja bolesnika s
krvarenjem iz probavnog sustava.

Medicinska sestra/tehničar mora biti dobro educirana kako bi prepoznala bolesnikove tegobe, mora
biti osoba koja ima razvijene komunikacijske vještine, te biti upoznata s trijažnim sustavom kako bi
bolesnik dobio pravovremenu medicinsku skrb.

preuzmi dokument