Josip Varga

Agmar d.o.o.

nozoktomijlne infekcije, IKS, zatvoreni infuzijski system

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Poznato je kako hospitalizirani pacijenti imaju značajan rizik od nozokomijalnih infekcija. Većina
nozokomijalnih infekcija su infekcije krvožilnog sustava (IKS) uzrokovane intravenoznim napravama;
kontaminacijom vanjskog dijela, mikrobima kože ili kontaminacijom infuzata. Na sve čimbenike možemo
utjecati primarno. Rizični faktori za infekcije krvožilnog sustava (IKS) - U velikoj studiji, provedenoj u
Argentini, u jedinicama intenzivnog liječenja, istraživano je ukupno 26 različitih rizičnih faktora za pojavu IKS.
Od svih ispitivanih faktora, samo su dva pokazala nedvojbenu, statistički značajnu povezanost s povećanjem
incidencije IKS: centralni kateter postavljen 7 dana ili duže, te korištenje otvorenog sistema. U prospektivnoj
studiji o utjecaju otvorenog, odnosno zatvorenog sistema na učestalost bakterijemije pri korištenju centralnog
venskog katetera (CVC), provedenoj u Buenos Airesu, praćeno je 992 bolesnika. Studija je provedena u 4
JIL-a za odrasle, 608 bolesnika je liječeno pomoću otvorenog, a 384 pomoću zatvorenog infuzijskog
sistema. Rezultati su bili sljedeći: učestalost bakterijemije je bila kod otvorenih sistema 6,52 na 1000 dana
liječenja uz CVC, nasuprot 2,36 kada se koristio zatvoreni sistem. U prosjeku su bolesnici s bakterijemijom
boravili 11,9 dana duže u bolnici, te je trošak liječenja tih bolesnika bio za 4888$ u prosjeku veći. Velika je
bila i razlika u smrtnosti: 2,8% kod otvorenih sistema, prema 0,2% kod korištenja zatvorenog sistema.
Zaključak koji proizlazi iz gore navedenih radova je da korištenje zatvorenog sistema smanjuje učestalost
bakterijemije, skraćuje boravak u bolnici, smanjuje troškove liječenja i spašava živote. Kako bi spriječili
protok kontaminiranog infuzata predstavljamo novi koncept „ZATVORENOG INFUZIJSKOG SISTEMA“ koji
podrazumijeva infudiranje bez ulaska vanjskog potencijalno kontaminiranog zraka u otopinu koja se infudira.
Definira ga potpuno kolapsibilan spremnik, kojeg nije potrebno ventilirati, samozatvarajući injekcijski port i
osiguran stalan i jednak protok kroz čitavo vrijeme primjene. Sve navedeno osigurava 3. generacija Viaflo
spremnika za infuzije, proizveden u tvrtki Baxter, koju u Republici Hrvatskoj zastupa i distribuira Agmar d.o.o.
Naime, Viaflo spremnikom i konceptom zatvorenog infuzijskog sistema smanjujete rizike infekcije krvotoka,
komplikacije ulazišta katetera, endokarditisa, rizik smrtnog ishoda, dužu hospitalizaciju, veći trošak ustanove
i rizik loše kliničke prakse.

preuzmi dokument