Veronika Miljanović Vrđuka, Dijana Rajnović

Klinika za dječje bolesti Zagreb

indikatori kvalitete, zadovoljstvo medicinskih sestara

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Medicinske sestre čine više od 50% zdravstvenih djelatnika. Područje
djelovanja medicinskih sestara u zdravstvenom sustavu je zdravstvena
njega.
Zadovoljstvo medicinskih sestara na radnom mjestu je jedan od indikatora
kvalitete zdravstvene njege. Načelo pristupa upravljanju kvalitetom
podrazumijeva specifičan ustroj organizacije koja pruža usluge i proizvode
i pri tome teži u potpunosti zadovoljiti potrebe svojih korisnika.
Ključni elementi takvog ustroja su neprekidno poboljšavanje i indikatori
kvalitete. Indikatori kvalitete su mjerljivi, objektivni, brojčani pokazatelji
djelotvornosti ključnih segmenata nekog sustava (Šimundić, Topić;
Indikatori kvalitete). Medicinske sestre su u uskom kontaktu sa
bolesnicima na svim razinama zdravstvene zaštite. Njihovo zadovoljstvo
radnim mjestom direktno utječe na kvalitetu provođenja zdravstvene
njege, a samim time na cjelokupno pružanje zdravstvene zaštite
pacijenata.
Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara
proveo je anketu u bolničkom sustavu RH 2007.godine u koju se uključilo
52 od ukupno 66 bolnica, što ukupno čini 79% bolnica RH. Dobiven je
uzorak od 9.996 ispunjenih anketnih listića ( Gizdić; Osvrt na rezultate
ankete. HSS MS – MT 2007). Anketa je sačinjavala 46 pitanja koja su bila
podijeljena u pet skupina. Ono što se posebno ističe kao zabrinjavajuće
jeste činjenica da 97% ispitanika smatra da su preopterećeni na svom
radnom mjestu, te da to znatno utječe na kvalitetu pružane usluge i na
njihovo zdravlje.
Poboljšanje uvjeta rada mora predstavljati imperativ svima koji su uključeni
u funkcioniranje zdravstvenog sustava. Motiviranje medicinskih sestara u
izražavanju problema u profesionalnom funkcioniranju predstavlja
polazišnu točku. Provođenjem upitnika i anonimnih anketa dobiva se
jasnija slika položaja medicinskih sestara, razlika između onoga kako bi
trebalo biti i onoga što u stvarnosti, „na terenu“ jest.

preuzmi dokument