Autori: Andreja Domitrović

Ustanova zaposlenja: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Ključne riječi: kvaliteta života, socijalna podrška, transplantacija jetre, zadovoljstvo životom

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Ciljevi: utvrditi zadovoljstvo kvalitetom života samoprocjenom različitih područja života te razlike obzirom na spol, dob, vrijeme prošlo od transplantacije i prisutne nuspojave liječenja, utvrditi koliko se transplantirane osobe, obzirom na etiologiju pridržavaju zdravstvenih preporuka te povezanost kvalitete života i socijalne podrške.

Metode i ispitanici: u ovu presječnu studiju uključena su 103 ispitanika kontrolirana u Transplantacijskoj ambulantu KB „Merkur”. Instrument istraživanja bio je anonimni upitnik koji se sastojao od pedeset i šest pitanja i obuhvaća WHOQOL-BREF, Personal Wellbeing Index–Adult, Multidimenzionalnu skalu percipirane socijane podrške i upitnik sa sociodemorafskim i zdravstvenim podacima. Odgovori se definiraju na skali Likertovog tipa za WHOQOL- Bref od 1-5, PWI 1-10 i MSPSSA 1-7.

Rezutati: Ispitanici su zadovoljstvo svojim životom uopće ocijenili medijanom 80 (interkvartilnog raspona od 60 do 90). Dobivena je slaba, ali značajna, negativna povezanost dobi ispitanika s ukupnom skalom kvalitete života (Spearmanov koeficijent korelacije Rho = -0,207, P = 0,04) i psihičkog zdravlja (Spearmanov koeficijent korelacije Rho = -0,209, P = 0,04). Značajno su zadovoljniji svim domenama, osim domene socijalnih odnosa, ispitanici bez nuspojava. Značajno je viša kvaliteta u svim domenama, osim tjelesnog zdravlja, ispitanici s visokim stupnjem percipirane socijalne podrške.

Zaključak: Kvaliteta života osoba s transplantiranom jetrom u skladu je s onom opće populacije u Republici Hrvatskoj. Stariji ispitanici slabijeg su sveukupnog i psihičkog zdravlja. Osobe s prisutnim nuspojavama značajno su nezadovoljnije kvalitetom života. Visoki stupanj percipirane socijalne podrške daje značajno višu kvalitetu života .