Matija Jošić, Alojzije Berić, Ružica Pandžić

KBC Zagreb

transplantacija bubrega, sprečavanje komplikacija, priprema bolesnika

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Transplantacija bubrega je medicinski postupak pod kojim se
podrazumijeva presađivanje bubrega, uzetog s kadavera ili živog
davatelja, te presađenog primatelju, bolesniku s kroničnim zatajenjem
bubrega. Radi se o najvrednijoj metodi liječenja kod ovih bolesnika, jer
ovim postupkom dobivaju bubreg sa urednom funkcijom, te više nema
potrebe za daljnjim liječenjem dijalizom. Transplantacijom bubrega se
postiže normalna egzokrina i endokrina funkcija bubrega, tako da
transplantirani bubreg može u potpunosti zamijeniti izgubljenu funkciju
vlastitih bubrega. Bez obzira na uspješnost liječenja ovom metodom,
bolesnici sa transplantiranim bubregom moraju doživotno uzimati lijekove
protiv mogućeg odbacivanja presatka, a osim toga potrebne su redovite
kontrole bolesnika. Danas je transplantacija bubrega medicinski i tehnički
usavršena, a društveno, financijski i religijski opravdana. No međutim
treba istaknuti da su bez obzira na usavršenost ove metode potrebne
mjere opreza prilikom pripreme i provođenja zahvata kako bi se izbjegle
moguće neželjene komplikacije, te pacijent doveo u rizik.

preuzmi dokument