Autori: Biljana Princic, Danilo Mencingar

Ustanova zaposlenja: UKC Ljubljana (SLOVENIA)

Ključne riječi: vital signs, monitor, patient, clinical information system, nurse

Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a” i ”8. Međunarodni kongres WFCCN-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

Nadzor vitalnih funkcija pacijenta primenom informacionih tehnologija je aktivnost koja danas postaje sve savršenija. Monitor vitalnih funkcija koji prikazuje sve više parametara (EKG, puls, frekvenciju disanja, pulsnu oksimetriju, invazivni krvni pritisak, centralni venski pritisak i ostalo), ne zadovoljava više potrebe savremene intenzivne terapije. Složenost lečenja se povećava, a time i potreba za sve većim brojem podataka. U okviru projekta koga finansira Ministarstvo zdravlja Republike Slovenije, a za potrebe Pedijatrijske klinike u Ljubljani, nastaje informacioni sistem Pedijatrijske klinike (Think!Med). Time se i u Jedinici za intenzivnu terapiju dece, koja je deo Kliničkog odeljenja za dečju hirurgiju i intenzivnu terapiju Hirurške klinike UKC Ljubljana, potpuno promenio način rada i komunikacije. Nastaje prvi Klinički informacioni sistem koji objedinjuje više međusobno povezanih modula: administrativni modul, modul zdravstvene nege, lekarski modul, e-temperaturnu listu, integraciju medicinskih uređaja, integraciju laboratorijskog informacionog sistema, modul naručivanja hrane, integraciju radiološkog informacionog sistema i druga savremena rešenja. Savremen pristup nadzoru vitalnih funkcija ujedno znači i poboljšanje dokumentacije pacijenta, unapređenje kvaliteta i efikasnosti zdravstvene zaštite, uštedu vremena, bezbednosti orijentisanost ka pacijentu.