Ksenija Ranković

Odsjek intenzivnog liječenja, Jedinica djelatnosti anesteziologije,reanimatologije i intenzivnog liječenja, OB „Dr Tomislav Bardek“, Koprivnica

edukacija, protokoli, prevencija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Patogenetski se pneumonije mogu podijeliti u ambulantne koje nastaju izvan bolničkih ustanova i
nozokomijalne koje se javljaju u bolnicama.
Ventilatoor-associated pneumonia (VAP) je definirana kao nozokomijalna pneumonija u mehanički
ventiliranog bolesnika duže od 48 sati.
Faktori rizika za razvoj nozokomijalne pneumonije vezane uz strojnu ventilaciju pluća su: poremećaji svijest,
duža hospitalizacija, životna dob, SAPS (Simplified Acute Physiology Score) ljestvicu-veći zbroj znači težu
bolest, reintubacija, duga antimikrobna terapija, horizontalni položaj tijela u krevetu, prethodni operativni
zahvati u području toraksa ili abdomena te kardiovaskularni bolesnici, nakupljanje sekreta u subglotičnom
prostoru.
Uzročnici ranog VAP-a koji se pojavljuje 4-5 dana nakon mehaničke ventilacije su: Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Uzročnici kasnog VAP-a koji se pojavljuje nakon 5 ili
više dana su:Aerobni gram-negativni bacili poput (Acinetobacter spp.Pseudomonas aeurigonosa),
Enterobacteriacae (E.coli, Klebsiella pneumoniae), Staphylococcus aureus. Kod postavljanja dijagnoze VAPa bitne su invazivne i neinvazivne metode dijagnosticiranja.
U prevenciji nastanka VAP-a vrlo je bitno: edukacija zdravstvenog osoblja i njihovo uključivanje u prevenciju
infekcija, sprečavanje infekcija i mikrobiološko praćenje, prevencija prijenosa mikroorganizama, sterilizacija
ili dezinfekcija i održavanje aparata i pribora, prevencija prijenosa bakterija s osobe na osobu, hi gijena ruku
(rukavice, maske, pregače), aspiracija bolesnika na mehaničkoj ventilaciji (protokol za otvorenu i zatvorenu
aspiraciju), zdravstvena njega bolesnika na mehaničkoj ventilaciji, protokol za njegu usne šupljine.
Bolničke pneumonije imaju veliko značenje zbog velikog mortaliteta,a i produljuju hospitalizaciju te značajno
povećavaju troškove liječenja te je njihova prevencija vrlo bitna.

preuzmi dokument