Tatjana Lukovečki, Nataša Goričan, Margita Poturić, Adriano Friganović

KBC Zagreb

međuljudski odnosi, komunikacija, kvaliteta, zdravstvena njega

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Zadovoljstvo pacijenta važan je indikator kvalitete u zdravstvenom sustavu i sve češći pojam s kojim
se susrećemo u svakodnevnoj praksi. Cilj svakog zdravstvenog sustava je unapređenje i poboljšanje
kvalitete pruženih zdravstenih usluga, čime se ujedno pruža sigurna zdravstvena skrb i poboljšava
kvaliteta života korisnika. U središtu sustava kvalitete je pacijent, pa stoga zdravstvena ustanova
mora osigurati uvjete koji jamče njegovo zdravlje i sigurnost.

Međuljudski odnosi i zadovoljstvo funkcioniranja unutar radne okoline u zdravstvu veoma su bitna
karika u kvaliteti zdravstvene njege. Svatko od nas doprinosi u određenoj mjeri atmosferi u svojoj
radnoj sredini. Istraživanja su pokazala kako dobra komunikacija i odnos zdravstvenog osoblja i
pacijenata utječu na bolju prilagodbu na bolest kod pacijenata, veće zadovoljstvo liječenjem i
suradljivost, veću kvalitetu života i sigurnost, bolju kvalitetu timskog rada i manji broj pritužbi od
strane pacijenata. Tijekom posljednjih desetljeća dolazi do intenzivnih promjena i time se mijenja i
odnos pacijent-liječnik te se zahtijeva stalna prilagodba zdravstvenih djelatnika na novonastale
situacije te uključuje potrebu sofisticiranijeg načina komunikacije i sa pacijentom i obitelji.
Medicinske sestre se suočavaju svakodnevno sa nizom izazova od strane novoprimljenih mladih
kolega, šefova, liječnika, pacijenta i obitelji te ostalim suradnicima koji su uključeni u proces samog
liječenja. Takva sredina može postati veoma frustrirajuća i s obzirom na sam opseg posla, zato se
smatra da dobra atmosfera u timu tj. radnom mjestu ima pozitivan učinak na naš krajnji cilj, a to je
pacijent. Postizanje dobrih međuljuskih odnosa na odjelu doprinosi većoj efikasnosti, manjem broju
bolovanja i većem zadovoljstvu svih prisutnih.

preuzmi dokument