Irena Kovačević, Valentina Krikšić, Mira Pavličić, Ivanka Benčić

Zdravstveno veleučilište Zagreb, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Domnius, KBC ''Sestre milosrdnice''

informiranje, prava pacijenta, komunikacija, zdravstveni djelatnici

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Pravo pacijenta na obaviještenost predstavlja sastavni dio liječenja i jača ulogu
pacijenata u postupku liječenja koji tako prestaje biti objektom liječenja i postaje
svjesnim i odgovornim subjektom. Informiranost pacijenta jedan je od preduvjeta za
potpuno povjerenje između zdravstvenih djelatnika i pacijenta. Zdravstvena
pismenost je stupanj sposobnosti svakog pojedinca da traži, dobije i razumije
temeljne informacije o zdravlju i zdravstvu i da ne temelju toga može donijeti
potrebne odluke.
U sustavu zdravstva potrebno je da pacijenti imaju barem zadovoljavajući stupanj
funkcionalne zdravstvene pismenosti kako bi mogli sudjelovati u ostvarenju svoje
zdravstvene zaštite. Jedna od značajki dužnosti informiranje pacijenta je i ta što je
ona istovremeno moralne i pravne prirode. Informiranje pacijenta sastavni je dio
liječenja i mora se prilagoditi svakom pacijentu individualno. Uspješna komunikacija
ima glavnu ulogu u odnosu zdravstveni djelatnik-pacijent, istraživanja pokazuju da
ona pozitivno utječe na zadovoljstvo i suradljivost pacijenata te na ishode liječenja, a
ujedno smanjuje troškove zdravstvene zaštite i time povećava ukupnu kvalitetu
zdravstvene zaštite. Ključni problem zdravstvene komunikacije je što općenito
zdravstveni djelatnici često nisu svjesni nesrazmjera između svog načina
komuniciranja s pacijentima i pacijentove sposobnosti shvaćanja, pamćenja i
djelovanja na osnovu dobivenih informacija. Zdravstvene informacije treba planirati i
sastavljati vodeći računa o tome kome su namijenjene s kojim ciljem i svrhom.
Korektna informacija može biti važno terapijsko sredstvo, jer smanjuje nesigurnost,
osigurava osnovu za akciju i jača odnos između liječnika i pacijenta. Istraživanje
Lloyda i sur. o informiranju pacijenata pokazuje da je samo jedan pacijent od ukupno
71 zapamtio informacije o opisanim rizicima. Ovim istraživanjem cilj je bio dati prikaz
i kvantitativnu procjenu zdravstvene pismenosti pacijenata bolničke zdravstvene
djelatnosti i zdravstvene djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Grad
Zagreb – KBC Sestre Milosrdnice i Domnius Ustanova za zdravstvenu njegu u kući.
Broj pacijenata bio je 300.

preuzmi dokument