Štefanija Draganić,Maloča Pavica,Vesna Bratić

Odjel za anesteziju i ntenzivno liječenje kirurških bolesnika Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje,KBC Zagreb

hemodinamski monitoring, invazivna mjerenja, LIDCO, osobitosti

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Invazivno mjerenje hemodinamskih parametara u novije vrijeme postala ja rutinska praksa u liječenju
hemodinamski nestabilnih bolesnika.
Novije termodilucijske metode (PICCO,LIDCO) sve više istiskuju potrebe za klasičnom invazivnom
termodilucijskom metodom (Swan Ganz).U mogućnosti smo jednostavnim tehničkim riješenjem mjeriti sve
hemodinamske parametre koji određuju daljnju terapiju i prognozu bolesnika.
LiDCO sustav koristi metodu dilucije indikatora za mjerenje CO i kalibraciju sustava. Kao indikator se koristi
litij-klorid. Mala količina litij-klorida injicira se preko centralne ili periferne venske linije. Arterijska
koncentracija litija se mjeri pomoću senzora koji se postavlja na već postojeću arterijsku liniju. Sustav
iscrtava krivulju koncentracije litija u vremenu koja je ekvivalentana termodilucijskoj krivulji kod
termodilucijske metode. Pomoću Stewart -Hamiltonove jednadžbe računa se minutni volumen.
Kliničkim studijama je utvrđeno da je metoda dilucije litija barem jednako točna kao termodilucija za
određivanje srčanog minutnog volumena.
Medicinska sestra ima veoma važnu ulogu u postavljanju LIDCO monitoringa, od pripreme bolesnika,
materijala, monitora, asistiranja pri uvođenju arterijskog katetera.kalibracije aparata, te mjerenja
hemodinamike.

preuzmi dokument