Branka Jančić, Želimir Đurić

OB Sisak

UnoMeter™ Safeti™ Plus, urinarna infekcija, urinarni kateter, prevencija

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

UVOD: Česta su pojava urinarne infekcije koje su povezane upravo s urinarnim kateterom. To i ne čudi jer su urinarni kateteri jedni od pomagala koji se u bolnici najviše koriste. Od urinarnih infekcija obolijeva od 1 do 2% svih hospitaliziranih bolesnika. Urinarne infekcije produljuju boravak bolesnika u bolnici i povećavaju, osim morbiditeta, i troškove liječenja. No bez obzira na opasnost od urinarnih infekcija – diureza se, ako je indicirano, mora kontrolirati. Radi sprječavanja urinarnih infekcija za vrijeme kontroliranja diureze, urinarni kateter i urinarna vrećica moraju biti, odnosno, moraju djelovati kao zatvoreni sustav. Zato je UnoMeter™ Safeti™ Plus sistem izvrstan način sprječavanja i suzbijanja urinarnih infekcija.

POZADINA: UnoMeter™ Safeti™ Plus je ergonomski prihvatljiv, za razliku od drugih sustava jer je kraći, ima patentiran sustav koji ima cijev s dva lumena tako da mjeri najmanje porcije urina i može se koristiti i u neonatologiji, jednostavan je za primjenu u transportu pacijenta jer ima dva uporabna ventila koji sprječavaju infekciju, ne smeta (praktičan je), omogućava bezigledno uzimanje uzoraka do 10 puta, sprječava retrogradnu kontaminaciju; naime klinički je dokazano da smanjuje do 40% svih infekcija, a zaobljeni rubovi omogućavaju lakše čišćenje.

CILJ: Cilj je prikazati dobrobiti korištenja UnoMeter™ Safeti™ Plus sistema za bolesnike te objasniti ponajprije medicinskim sestrama da korištenjem UnoMeter™ Safeti™ Plus sistema mogu znatno smanjiti najučestalijebolničke infekcije za vrijeme kontroliranja diureze – urinarne infekcije.

ZAKLJUČAK: UnoMeter™ Safeti™ Plus sistem sa svim svojim karakteristikama značajno smanjuje nastanak urinarne infekcije i kontaminaciju uzetog uzorka urina. Omogućuje precizno i sigurno kontroliranje diureze pritom sprječavajući infektološke incidente.

preuzmi dokument