Bećirspahić Dževad, Jusufović Rifet

Odjel za anesteziju i intenzivnu terapiju, JU Opća bolnica “Prim. dr Abdulah Nakaš”, Sarajevo

klinički putevi, kvaliteta liječenja, unapređenje efikasnosti

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Klinički putevi predstavljaju multidisciplinarne planove koji pomažu u koordinaciji i pružanju
zdravstvene njege visoke kvalitete. Klinički put je dokument koji istovremeno opisuje uobičajen
način pružanja multidisciplinarnog kliničkog tretmana određenog tipa pacijenta i služi za
evidentiranje stvarno pruženih usluga.
Cilj ove strategije je da postoji prikaz kliničkog procesa od početka (prijema pacijenta) pa do kraja
(otpuštanja sa klinike). Klinički put osigurava zaštitu najbolje kvalitete tretmana pacijenta,
osigurava kontinuitet zdr. njege i liječenja i odgovarajuće upotrebe prihoda. Prednost kliničkih
puteva je u jednostavnoj upotrebi i pružanju dokumentacije koja je odmah na raspolaganju i
svima.
Takva funkcionalnost reducira vrijeme kliničkom osoblju za uvid u stanje pacijenata i njihovu
pretragu, smanjuje potrebu da se pacijentu postavljaju ista pitanja od strane različitih liječnika i
osigurava veći i bolji pristup bazi kliničkih podataka. Pisane forme dokumenata pružaju detaljne
podatke o pacijentu.
Prednosti integriranih kliničkih puteva su poboljšanje zdr. njege i sigurnosti pacijenata,
unapređenje multidisciplinarne komunikacije i timskog rada, reduciranje dokumentacije
formiranjem jedinstvenog protokola pacijenta i eliminiranje grešaka i propusta u radu, te
povećanje pravne sigurnosti medicinskog osoblja. Mogući nedostaci su inicijalno teže prihvaćanje
svih učesnika provođenja kliničkog puta, kako medicinskog osoblja tako i pacijenata.
Klinički putevi su podjednako važni za pacijente kao i za kliničko osoblje, specifični su i
individualni za svaku zdravstvenu ustanovu. Ustrojeni plan zdr. njege do u detalje predstavlja
korake od velike važnosti za njegu pacijenta sa specifičnim kliničkim problemom, opisujući
očekivani napredak pacijenta.
U toku je projekt uvođenja kliničkih puteva u organizaciji Ministarstva zdravlja Federacije Bosne i
Hercegovine u koji je uključena i Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, Sarajevo. Početna
iskustva su pozitivna i zadovoljavajuća.

preuzmi dokument