Josip Brusić, Natali Cicvarić, Marijana Maljković

KBC Rijeka

periferni venski put, ultrazvuk

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Prije izvođenja bilo koje tehnike anestezije potrebno je otvoriti periferni venski put.
Otvaranje perifernoga venskog puta spada u kompetencije medicinske sestre u
anesteziji, a uključuje punkciju vene intravenskom kanilom i održavanje venskog puta
čime se omogućuje nadoknada tekućine, elektrolita, krvnih preparata i lijekova po
preporuci anesteziologa.
Prilikom punkcije vene medicinska sestra se procjenom vene (elastičnosti, punoće
vena, blizina arterije, blizina živca, veličina potrebne kanile) orjentira kako bi punkcija
bila što uspješnija.
Otvaranje venskog puta može biti otežano zbog edema i hematoma u području
punktiranja, pretilosti, općeg lošeg stanja bolesnika ili promjenjenih anatomskih
struktura.
Kada periferni intravenski put nije moguće postaviti uz više pokušaja punkcije,
pristupa se otvaranju centralnog venskog puta koji je u kompetenciji liječnika
anesteziologa.
Uporabom ultrazvuka u postavljanju perifernog venskog puta raspoznaju se i
vizualiziraju strukture mjesta punkcije (vene, arterije, živci, lumen krvne žile, stjenke
krvne žile, hematomi) koje nije moguće vidjeti prostim okom.
Pomoću ultrazvuka punkciju vene izvodimo pod „kontrolom oka“ u realnom vremenu
prateći vensku kanilu tijekom cijele punkcije.
Uvođenjem ultrazvuka kao pomagala u punkciji periferne vene uspjeli smo otvoriti i
održavati periferni venski put u slučajevima kada bi bez pomoći utrazvuka bilo
potrebno postaviti centralni venski kateter što povećava cijenu liječenja i bolesnika
izlaže mogućim komplikacijama samoga postupka (pneumotoraks, punkcij a arterije,
hematomi, infekcija).

preuzmi dokument