Mirela Knežević, Katarina Maršić

KBC Zagreb

med. sestra, trijaža, hitna služba

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Svakodnevni rad u hitnoj službi uključuje pomoć vitalno ugroženim
bolesnicima i bolesnicima kojima je narušeno zdravlje; tj. uključuje skrb
za sve pacijente kojima je potrebno pružiti hitnu medicinsku pomoć.
Trijažom procjenjujemo sve pacijente koji dolaze u hitnu službu. Trijažna
sestra obavlja proces trijaže, utvrđuje razlog dolaska, određuje glavnu
tegobu, te svrstava pacijente ovisno o jačini njihovih tegoba i hitnosti
stanja u za to predviđene kategorije.
Trijažna sestra je prva osoba s kojom se pacijent susreće dolaskom u
hitnu službu. Posjedovanje visoke razine znanja, stručnosti, iskustva i
dobrih komunikacijskih vještina omogućuje trijažnoj sestri da obavi točnu i
dobru procjenu pacijenta.
Trijažna sestra je koordinator između sudionika u bolničkoj skrbi i samim
time ima ulogu predstavnika tima sa svim svojim kvalitetama.

preuzmi dokument