Autori: Marijana Šunić, Valentina Đurović

Ustanova zaposlenja: KBC RIJEKA

Ključne riječi: uloga, zadaće, medicinska sestra, mehanička ventilacija, oprema, nadzor

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

  1. UVOD Mehanička ventilacija podrazumijeva korištenje mehaničkog ventilatora u svrhu potpunog preuzimanja ili djelomičnog asistiranja pacijentovom disanju. Potrebna je u stanjima kada bolesnikovo spontano disanje nije zadovoljavajuće. Razlikujemo neinvazivnu i invazivnu mehaničku ventilaciju. Zadaća medicinske sestre/tehničara je dobro poznavanje fiziologije disanja što je preduvjet za korištenje jednog od brojnih modaliteta mehaničke ventilacije, poznavanje i uporaba opreme i uređaja potrebnih za mehaničku ventilaciju te njega i praćenje pacijenata na mehaničkoj ventilaciji.
  2. RASPRAVA Invazivna ventilacija zahtijeva osiguravanje dišnog puta postavljanjem endotrahealnog tubusa ili trahealne kanile. Medicinka sestra/tehničar mora znati što je sve potrebno za invazivnu ventilaciju te pripremiti i provjeriti svu potrebnu opremu, uređaje i lijekove, asistirati liječniku prilikom intubacije te skrbiti o uspostavljenom dišnom putu, respiratornom statusu pacijenta na mehaničkoj ventilaciji i postavkama ventilatora. Neinvazivna ventilacija ne zahtijeva intubaciju, ugodnija je pacijentu i lišena je negativnih učinka invazivne ventilacije. Kod ovog oblika ventilacije potrebno je poznavati opremu koja se koristi i pravilno je rabiti, objasniti pacijentu razloge i pogodnosti korištenja neinvazivne ventilacije te uspostaviti povjerenje radi lakšeg podnošenja maske i ventilacije. Također, zadaća medicinske sestre/tehničara je praćenje vitalnih i parametara ventilatora te nadzor urednog odvijanja ventilacije radi što boljeg terapijskog učinka.
  3. ZAKLJUČAK Medicinske sestre/tehničari su ključni element u pripremi za mehaničku ventilaciju i provođenje iste. Također, često su ti koji prvi primjete neadekvatno disanje pacijenta i/ili neodgovarajući modalitet ventilacije, stoga je bitno poznavati opremu koja se koristi u mehaničkoj ventilaciji te zadaće i ciljeve kod pacijenta nad kojim se provodi mehanička ventilacija. Sukladno tome, potrebna je i redovita edukacija medicinskih tehničara/sestara u njezi pacijenta na mehaničkoj ventilaciji, fiziologiji disanja, vrstama mehaničke ventilacije i modalitetima ventilacije. Prilikom provođenja bilo kojeg oblika mehaničke ventilacije bitan je timski rad liječnika i medicinskih tehničara/sestara radi kvalitetnije medicinske skrbi pacijenata.