Mario Gašić, Harolt Placento, Zvjezdana Gvozdanović, Kristina Tičić, Martina Govorko

OB Našice

OHBP, povjerenje, politrauma, komunikacija, tim

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Politraume su teške ozljede koje zahvaćaju najmanje dva različita organa ili organska sustava od kojih
je barem jedna pogibeljna. Posljedica su najčešće prometnih nesreća i padova sa visina. Politraume
su češća zdravstvena stanja s kojima pacijenti dolaze na OHBP. Na odjelu objedinjenog hitnog prijama
medicinske sestre/ tehničari su sastavni dio tima, koji svojim postupcima direktno utječu na
poboljšanje zdravstvenog stanja politraumatiziranog pacijenta. Zbog ozbiljnosti ozljeda, intervencije
medicinskog tima u kojem su najbrojnije medicinske sestre/tehničari moraju biti koordinirane, brze i
spretne što iziskuje visoku razinu znanja i vještina. Medicinska sestra/tehničar mora dobro poznavati
opremu i prostor u OHBP-u te dobro poznavati kompetencije i vještine svih članova tima kako bi se
vrijeme obavljanja intervencija svelo na minimum, a da to nema utjecaja na kvalitetu pružene usluge.
Rad na OHBP-u iziskuje veliku angažiranost i ozbiljan pristup kod medicinskih sestara/tehničara jer je
rezultat naših postupaka vidljiv neposredno nakon obavljanja i/ili neobavljanja istih. Od izrazite je
važnosti dobra komunikacija i povjerenje sa ostalim članovima tima. Usavršavanjem znanja i vještina
naših medicinskih sestara/tehničara imat ćemo zadovoljnijeg bolesnika, manje komplikacija s time i
manje troškova, a samo znanje i savjestan rad nam daju sigurnost, kredibilitet i poštovanje.

preuzmi dokument