Marina Musa

OB ''dr. Josip Benčević'' Slavonski Brod

bronhoskopija, bronhoskop, uloga medicinske sestre

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Bronhoskopija je endoskopska metoda koja omogućuje neposredan
pregled larinksa, traheje i bronhalnog stabla.
Razlikujemo dva tipa bronhoskopije: fleksibilnu i rigidnu bronhoskopiju.
Bronhoskopija se radi u dijagnostičke i terapijske svrhe. Indikacije za
dijagnostičku bronhoskopiju su: vizualni pregled dišnih puteva i dijagnoza
plućnih bolesti, a indikacije za terapijsku bronhoskopiju su: vađenje
stranog tijela, aspiracija sekreta u bronhoopstrukciji ili atelektazi
izazvanoj zadržanim sekretom, lavaža dišnih puteva ili alveola te
utvrđivanje lokacije i uzroka hemoptize.
Sestrinske dijagnoze su: neupućenost pacijenta u tijek izvođenja zahvata,
anksioznost u/s bronhoskopijom, visok rizik za otežanu prohodnost dišnih
puteva, visok rizik za nastanak infekcije, visok rizik za nastanak
komplikacija. Sestrinske
intervencije su: priprema pacijenta, priprema pribora, asistiranje pri
izvođenju bronhoskopije te pranje i dezinfekcija bronhoskopa.

preuzmi dokument