Snježana Dragičević, Jasminka Radman

KB Dubrava

trijaža, trijažne skale, procjena stanja pacijenta, kategorija hitnosti, retrijaža

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Trijaža je proces brzog razvrstavanja pacijenata koji se temelji na težini
njihovog stanja. Prospektivno opservacijsko istraživanje obuhvaća 5423
odrasla pacijenta obrađena u hitnoj službi (interna, neurologija) KB
Dubrava u periodu 01.07.2012.- 30.10.2012.
Cilj rada je prikazati karakteristike modela trijažnih skala(ATS, MTS),
njihove elemente, oblike i trijažne kategorije primjenjene na našim
ispitanicima. Primjena trijažnih skala u procesu trijaže omogućava nam, da
životno ugroženi pacijenti budu pregledani prije ostalih pacijenata, bez
obzira na redosljed kojim su se javili u hitnu službu.
Zaključak
Primjena trijažnih sustava omogućava prepoznati hitnog, životno
ugroženog pacijenta u najkraćem vremenskom intervalu, što je krajnji cilj
svakog dobrog trijažnog sustava.

preuzmi dokument