Alenka Vrtarić, Saša Rakić, Marija Tot-Blagus

ŽB Čakovec

trijaža, algoritmi, opservacija

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Trijažu u Centru hitne medicine koristimo da bi pravovremeno uočili i reagirali na stanja koja
potencijalno ugrožavaju zdravlje i sprečavaju invaliditet pacijenata. Možemo reći da je to
proces kojemu je cilj poboljšati konačni ishod liječenja i smanjiti mogućnost početnog razvoja
samih komplikacija, dakle njime vršimo procjenu pacijenata odmah nakon dolaska u centar
hitne medicine kojim utvrđujemo dozvoljeno i očekivano vrijeme čekanja na početak pregleda
liječenja kao i samo liječenje pacijenta. Koristimo se ATS skalom prema kojom svrstavamo
pacijente u određenu trijažnu kategoriju vodeći se općim izgledom, vitalnim parametrima te
ovisno o vrsti tegoba pacijent nastavlja pregled i liječenje kod specijaliste. Vodimo se
unaprijed definiranim algoritmima specifičnima za pojedinu granu medicine. Ovisno o vrsti
specijalističkog pregleda pristupamo zbrinjavanju pacijenta.
Centar hitne medicine podijeljen je na akutni i subakutni dio. U subakutnom dijelu provodi se
opservacija, monitoriranje te primjena terapijskih postupaka na pacijentu čije zdravstveno
stanje to zahtjeva.

preuzmi dokument