Valentina Kovaček, Marina Friščić, Mirna Žulec

OB ''dr.T.Bardek'' Koprivnica, Visoka tehnička škola Bjelovar

mentalno zdravlje, trijaža, trijažna sestra

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Trijaža u bolničkim uvjetima je proces procjene pacijenata prilikom dolaska u Centar za hitnu
medicinu, kako bi se odredio prioritet zbrinjavanja na temelju kliničke procjene trenutnog
stanja pacijenta. Trijaža osigurava skrb za hitnog pacijenta u skladu kliničkim kriterijima
prema redu hitnosti. Trijaža ima za cilj promicati sigurnost pacijenata, osiguravajući
pravodobnu skrb i preraspodjelu resursa u Centru za hitnu medicinu što je preduvjet s
obzirom na dodijeljenu trijažnu kategoriju. Poremećaji mentalnog zdravlja predstavljaju
istinski zdravstveni problem koji treba shvatiti i kao problem tjelesnog zdravlja. Statistike o
broju oboljelih, o uzrocima onesposobljenosti za rad, o bolničkom liječenju i uzrocima
mortaliteta stavljaju mentalne poremećaje na sam vrh liste najčešćih bolesti.
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je bio prikazati pokazatelje mentalnih tegoba prema
australskoj trijažnoj ljestvici.(ATS)
Metode i ispitanici: Ovo retrospektivno istraživanje je provedeno u Centru za hitnu medicinu
– OHBP, OB „Dr.T. Bardek“ Koprivnica. Prikupljanje podataka je izvršeno pregledom baze
podataka bolničkog informatičkog sustava, prema unaprijed utvrđenom okviru za razdoblje od
01.01.2010. – 31.12.2013. Uzorak je bio namjeran (N=4118).
Rezultati: Pregledom medicinske dokumentacije u razdoblju od 01.01.2010. – 31.12.2013.
sakupljen je namjeran uzorak od 4118 pacijenata (N=4118). Udio pacijenata s mentalnim
tegobama je 5% s obzirom na sveukupan broj pacijenata. ATS kategorija 3 (32% N=1315) i
ATS kategorija 4 (38% N=1551) su najviše zastupljene s obzirom na ostale trijažne
kategorije. Visoke trijažne kategorije, kategorija 1 (97%,N=272), kategorija 2 (98%, N=586) i
kategorija 3 ( 75%,N=982) imaju visok udio hospitalizacija. Trijažne kategorije su u skladu sa
preporučenim pragom učinkovitosti ACEM-a, od 92% do 98,5%.
Zaključak: Svrha ovog rada je bio prikazati karakteristike i opis australske trijažne ljestvice,
mentalne trijažne ljestvice, prikazati trijažnu procjenu mentalnog zdravlja i opisati ulogu
trijažne sestre.

preuzmi dokument