Anastazija Šantić, Aleksandar Radenović

JIL, Klinika za tumore, Zagreb, Medicinska sestra d.o.o.

prava pacijenata, transkulturalna sestrinska skrb, transkulturalna komunikacija, vjerska uvjerenja, religija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Prava pacijenata u demokratskim državama dio su ustavnih prava svakog građanina. U Republici Hrvatskoj
temelje se na Ustavu i Zakonu o zaštiti prava pacijenata. Jedno od prava je i pravo na prakticiranje vjerskih
uvjerenja. S obzirom na brojnost nacija i vjerskih uvjerenja, 50-ih godina 20. stoljeća dolazi do razvoja
transkulturalne sestrinske skrbi, spoja sestrinstva i antropologije. Danas je transkulturalna sestrinska skrb,
kao dio holističkog zbrinjavanja pacijenta, neodvojiva od transkulturalne komunikacije, te religije i
spiritualnosti.
Izjašnjavanje pacijenta o vlastitim vjerskim uvjerenjima može se ponekad negativno odraziti na komunikaciju
između medicinske sestre i pacijenta, a također može utjecati na tijek liječenja i kvalitetu se strinske skrbi.

preuzmi dokument