Petra Vrbnjak, Nikolina Štrok, Mara Tomac

KB ''Sveti Duh''

timski rad, komunikacija, zdravstveni djelatnici

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Komunikacija je proces razmjene misli, osjećaja te poruka koja se nužno odvija kada god postoji
interakcija odnosno međuodnos. To je kompleksan proces koji uključuje slanje i primanje poruka
upućenih pojedincu ili skupini, te sigurnost i prepoznavanje da je poruka shvaćena na pravi način
kako bi se izbjegli nesporazumi koji mogu kompromitirati poslanu informaciju odnosno cjelokupnu
komunikaciju. U medicinskoj struci loša komunikacija može dovesti do niza nesporazuma, koji mogu
imati brojne neugodne posljedice za zdravstvene djelatnike unutar tima, a na kraju i za samog
bolesnika. Komunikacija je puno više nego samo razgovaranje i može se obavljati na više načina, s
riječima, pokretima, izrazom lica, tišinom. Ona je uvijek dvosmjeran proces, koji istodobno povezan
međusobnim otkrivanjem i međusobnom razmjenom poruka. Dobra komunikacija je bitna za
učinkovitu suradnju unutar tima. Uz dobru komunikaciju je moguće postići dovoljno povjerenja
bolesnika i njegove obitelji, tako da je važno, da je medicinsko osoblje svjesno važnosti dobre
međusobne komunikacije. Komunikacijske vještine su značajni čimbenik u profesionalnom djelovanju
stručnjaka unutar zdravstvenog tima, a na kraju i unutar zdravstvenog sustava. Korištenjem
odgovarajućih komunikacijskih vještina poboljšava se kvaliteta zdravstvene usluge, a bolesnici kao i
sami zdravstveni djelatnici su zadovoljniji.

preuzmi dokument