Damir Poljak, Melita Sajko, Jurica Veronek

OB Varaždin, Sveučilište Sjever, Varaždin

uspješno starenje, populacija, zdravstvena njega, izazov

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Europa stari i svaki šesti stanovnik u Europi stariji je od 65 godina. Povećanje kvalitete života i sve
duži životni vijek predstavljaju izazov za društvo. Sam proces starenja pod ujecajem je bioloških,
psiholoških, socijalnih, kulturnih i duhovnih čimbenika, a subjektivni doživljaj kvalitete života ovisi o
doživljaju vlastitog fizičkog zdravlja, te o socijalnoj podršci i interakcije s drugim ljudima. Zdravstvena
njega uvijek je pratila razvoj društva, te promjene u potrebama pojedinca i obitelji. Posljednjih godina
često se spominje termin aktivnog starenja u kojem pojedinac optimalno koristi sve svoje resurce da
si osigura što kvalitetniji život i blagostanje. Aktivna uloga pojedinca u zdravstvenoj njezi prisutna je
već dulje vrijeme, no moramo se zapitati da li zadovoljava njegove potrebe. Zahtjevi za ulogom
zdravstvene njege u životu osoba starije životne dobi postaju izazov, jer moraju kroz svoju aktivnost
zbrinjavanja omogućiti uspješno starenje, vodeći brigu o potrebama „starih“ pojedinaca koji postaji
aktivni sudionici u društvenom, kulturnom i političkom životu modernih društava i država.

preuzmi dokument