Mirković Petar

Klinički centar Srbije, Beograd (Srbija)

karcinom hipofarinksa, operiracija, postoperativna njega i rehabilitacija

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Karcinom hipofarinksa i njegovo operativno lij ečenje predstavlja izazov u dijagnostici,
operativnom zahvatu i intenzivnom postoperativnom toku, kako za kirurga, anesteziologa, tako i
za medicinsku sestru/ tehničara.
Kod ovog oboljenja tumor zahvaća hipofarinks, lokalno se šireći prema larinksu i cervikalnom
jednjaku, dajući limfogene metastaze u cervikalne limfne čvorove.
Radi se o dugotrajnoj operaciji. Operativni pristup je cerviko-abdominalni.
Prva operacija na Prvoj kirurškoj klinici KCS izvršena je 1978. godine.
Na našoj klinici se godišnje izvodi 2-8 operacija karcinoma hipofarinksa, prosj ečna životna dob
bolesnika je 47,5 godina , a odnos broja žena i muškaraca je 4:1. Od 1978. -2007. izvedeno je 68
radikalnih operacija.
Uloga medicinske sestre/ tehničara je značajna, pa o takvim pacijentima brine visoko
profesionalno i stručno osoblje sa dosta iskustva. Pacijenti provode u JIL-u 7- 10 dana.
Po dolasku iz operacijske sale bolesnik se stavlja u bolesnički krevet , stavlja se u visoki
Fowlerov položaj, postavlja se monitoring, uključuje se oksigenoterapija, venski put se
neprekidno održava, daje se redovita terapija analgeticima.
Ovako kritično operirani pacijenti zahtijevaju: stalni monitoring vitalnih funkcija, monitoring
biokemijskih parametara, posebnu njegu traheostome i kanile, nutritivnu potporu, njegu i
rehabilitaciju bolesnika i ostalu opću njegu.
Moguće komplikacije koje se mogu javiti kod ove operacije su: dehiscijencija faringealne
anastomoze, komplikacije u vezi traheostome, kardiološke komplikacije, respiratorne
komplikacije, infekcija.
Medicinska sestra/tehničar kao član tima prim jenom svih standarda u njezi i prevenciji
komplikacija, doprinosi uspješnom postoperativnom oporavku pacijenta.

preuzmi dokument