Autori: Dolores Jurčević, Mirjana Saratlija

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: dijete, hemodijaliza, medicinska sestra

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Akutno otkazivanje bubrega je naglo smanjenje bubrežne funkcije. U jedinicama intenzivnog liječenja, udruženo je sa višestrukim zatajenjem organa. Porast vrijednosti ureje i kreatinina je obično popraćeno oliguriom (<0,5ml/kg na sat) a uzroci su različiti kod novorođenčadi i kod starije djece. Učestalost akutnog zatajenja bubrega je 5% svih hospitaliziranih bolesnika, 10-20% je u kritično bolesnih a smrtnost se povećava za 75% Hemodijaliza je najčešće primjenjivana metoda nadomještaja bubrežne funkcije.To je postupak izravnog načina uklanjanja toksina iz organizma. Odluku o načinu i postupku hemodijalize donosi stručni tim sastavljen od specijalista pedijatara nefrologa i intenzivista. Postupak hemodijalize provodi educirana medicinska sestra.

Cilj rada je prikazati specifičnosti zdravstvene njege u zbrinjavanju dijalizirane djece na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu.

Metode: Postupak praćenja kao i rezultati istraživanja, biti će prezentirani.

Zaključak: Specifičnositi praćenja djeteta na hemodijalizi sastoje se od znanja i vještina medicinskih sestara u provođenju složenih postupaka zdravstvene njege. Kontinuiranom edukacijom i kvalitetnom suradnjom svih članova tima, postižu se bolji rezultati u liječenju i rehabilitaciji naših malih pacijenata.