Tomislav Čanžek, Hrvoje Živoder, Adriano Friganović

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika

medicinska sestra, otvoreni sternum, infekcija, dekubitus

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Tehnika otvorenoga sternuma koristi se kod reperfuzije miokarda, edema miokarda, hemodinamske nestabilnosti, nekontroliranoga krvarenja i malignih aritmija. Incidencija takvoga postupka iznosi 4,2 % ( Textbook of Critical Care 4 edition) u odraslih bolesnika na kardijalnoj kirurgiji. Ostavljajući prsni koš otvorenim olakšava se pristup medijastinumu, a tako i samome srcu. Takav postupak uvelike olakšava intervencije poput uklanjanja koaguluma koji može uzrokovati tamponadu srca, unutarnju masažu srca kod kardijalnog aresta te unutarnju defibrilaciju. Međutim kako postupak prolongiranog zatvaranja sternuma ima mnogo prednosti, tako ima i mnogo nedostataka kao što su visoki rizik od nastajanja infekcije, ozljeda okolne kože od pokrivala, kontinuirana strojna kontrola disanja, kod premještanja bolesnika moguća su oštećenja desnoga ventrikula, potpuno ograničena fizikalna terapija i zdravstvena njega. Nerijetko kod takvih bolesnika susrećemo cijelu paletu pomoćne aparature poput hemodijalize, izvan tjelesne membranske oksigenacije, intraaortalne balon pumpe, uređaj za potporu ventriklima( VAD ) itd. Kako je zdravstvena njega izuzetno ograničena kod takvih bolesnika česte su pojave dekubitusa, medijastinitisa, VAP-a, oštećenja integriteta kože oko ubodnih mjesta. Stoga rad u jedinici intenzivnog liječenja zahtjeva trajnu edukaciju i usavršavanje osoba zaposlenih na takvome radilištu. Pravodobno i pravilno prepoznavanje početka nastanka oštećenja integriteta kože, infekcije kirurške rane, ubodnih mjesta i dišnih puteva uvelike doprinosi uspješnosti liječenja i smanjenja smrtnosti za vrijeme boravka u JILu. 24 satni nadzor, monitoring, visoko educirano osoblje te uska suradnja između članova tima zdravstvene njege doprinosi kvaliteti skrbi o bolesniku, a najveća nagrada za svakoga zdravstvenoga djelatnika je brz oporavak pacijenta s najmanje mogućih komplikacija.

preuzmi dokument