Miroslav Đureš 1 , Nadica Đureš 2

1 Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KB „Sveti Duh“, Zagreb 2 Poliklinika „Dr Lastrić“, Zagreb

standardi, smjernice i preporuke

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Za sigurnost pacijenta danas koristimo standarde, smjernice i preporuke uglavnom od ASA -e i to u većini
zemalja svijeta i Europe.
Pojedine zemlje, a zbog posebnosti zdravstva u vlastitoj zemlji izrađuju vlastite smjernice i preporuke.
Postupanje u skladu sa smjernicama potvrđuje ispravnost postupka primijenjenog za pacijenta. Standardi,
smjernice i preporuke daju smjernice za poboljšanje donesenih odluka u promicanju blagotvornog ishoda
liječenja u praksi anesteziologije. Cilj nam je što prije pripremiti vlastite nacionalne smjernice koje će uključiti
posebnosti zdravstvenog problema u Hrvatskoj.
Tumačenje i primjena standarda, smjernice i preporuka odvija se u kontekstu lokalnih institucija, organizacije i
praktičnog rada.
Prema naučenom iz (uglavnom) stranih časopisa i knjiga, prema dugogodišnjoj praksi u matičnoj bolnici, u vojnoj
bolnici u Skopju, te praksi stečenoj na radu u Švicarskim bolnicama mislim da je za sigurnost pacijenta na
anesteziji najvažnije:
KVALITETNO, STRUČNO I ŠKOLOVANO OSOBLJE
KONTINUIRANA EDUKACIJA
STANDARDI, SMJERNICE I PREPORUKE
PRECIZNO VOĐENA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA
DOBRO UIGRAN TIM (REANIMACIJA)
Ako smo ispunili sve ove sigurnosne faktore, s pravom možemo očekivati kvalitetnu
anesteziju,analgeziju,buđenje pacijenta i njegov postoperacijski oporavak.
Drugim riječima, ako smo ispunili sve ove faktore, možemo se nadati da je sigurnost pacijenta na anesteziji, bila
na visokom, zadovoljavajućem stupnju.

preuzmi dokument