Mirela Krapec, Suzana Palaković-Hasan

Jedinica intenzivne njege Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb

bol, bolesnik, komunikacija, VAS ljestvica , protokol liječenja poslije operacijske boli, analgetici

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Bol je, nažalost, neizbježno ljudsko iskustvo i svojom prisutnošću potpuno zaokuplja pojedinca i remeti
njegov život.
Cilj i zadatak medicinske sestre je spriječiti ili barem ublažiti bol. Važno je utvrditi jačinu i intezitet boli, koji
ovise o mnogim faktorima, kako fizičkog i psihičkog stanja bolesnika, tako i razine tolerancije na bol, te
veličinu i vrstu operativnog zahvata...
Dobrom prijeoperacijskom pripremom utječemo na doživljaj boli u poslijeoperacijskom periodu.
Komunikacija bolesnika sa tumorom glave i vrata i medicinske sestre je otežana zbog endotrahealne kanile,
te takav bolesnik očekuje poseban pristup, povjerenje, sigurnost i stabilnost koje dobiva od medicinske
sestre.
Jedan od načina da se utvrdi jačina boli je VAS ljestvica ( vizualna analogna ljestvica). Bolesn ik kao jedini
vjerodostojni indikator boli na osnovi inteziteta boje i širine stupca određuje jačinu svoje boli koja se izražava
u postocima, 0% ne boli-100% neizdrživa bol.
Mjerenje jačine boli uz ostale parametre koje kontroliramo (puls, tlak, temperatura), njihovim upisivanjem u
listu činimo bol vidljivom.
Integracijom izmjerenih VAS vrijednosti u listu tj. njihova dokumentacija u vidu krivulje pomaže nam pri
primjeni analgetika. Zadaća medicinske sestre pri davanju analgetika je obratiti pozornost na određene
nuspojave.
Za razliku od davanja analgetika“ po potrebi“ uvode se protokoli liječenja postoperacijske boli za pojedine
tipove zahvata. Liječenjem boli protokolima značajno se smanjuje razina boli u cijelom periodu
hospitalizacije.

preuzmi dokument