Milena Fiket, Renata Horvatin, Renata Kalajdžić

KBC ''Sestre milosrdnice''

akutna trovanja, sestrinske intervencije, stalno praćenje bolesnika

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Otrovanja ili intoksikacije su patološka stanja nastala kao posljedica
djelovanja otrovnih materija na organizam. Otrovanja koja susrećemo u
kliničkoj praksi su mnogobrojna i različita, mogu biti akutna i kronična ,
događaju se slučajno ( herbicidi, ugljični dioksid, alkohol ) i namjerno (
najčešće lijekovima ). Prema podacima SZO najzastupljenija otrovanja
prema svojoj učestalosti i hitnosti su akutna otrovanja koje za posljedice
mogu imati reverzibilna i ireverzibilna oštećenja organa pa i smrtni ishod.
Akutna trovanja predstavljaju značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta
širom svijeta. Pravovremenim intervencijama smanjuje se rizik od smrtnog
ishoda i trajnih oštećenja, a sestrinska skrb za ovakve bolesnike treba biti
usmjerena na procjenu, stalno praćenje bolesnika i pravovremene
sestrinske intervencije u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene njege kod
intoksiciranih bolesnika.

preuzmi dokument