Želimir Đurić, Dominik Stuparić

OB ''dr. Ivo Pedišić'' Sisak

jedinica intenzivnog liječenja, medicinska sestra, bol, procjena boli, tretman boli

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Stručnost i dobra organizacija su neke od odlika koje opisuju Jedinicu intenzivnog liječenja. Procjena i
tretman boli svakodnevni su zadaci medicinske sestre u JIL-u. Planiranje zdravstvene njege temelj je
uspješnog suzbijanja boli.
Sestrinska procjena boli nakon operacije je bitan korak ka pacijentovu oporavku. Ona se temelji na
dobrom poznavanju operacijskog zahvata, poznavanju pacijentovog stanja te pravilnom oblikovanju
plana zdravstvene njege. Sestrinske intervencije bazirane na tretiranje boli mogu biti uspješne jedino
uslijed kombinacije stručnog znanja medicinske sestre, iskustva te valjane pripreme.
Adekvatna preoperativna priprema bolesnika bitna je karika u lancu ka oporavku pacijenta.
Konstantni monitoring pacijenta i uporaba propisanih analgetika u ranom postoperativnom razdoblju
su od velike važnosti.

preuzmi dokument