Stela Levak, Tihana Požar

Jedinica intenzivnog liječenja, KBC Zagreb,Klinika za bolesti uha,nosa i grla i kirurgiju glave i vrata

retrosternalna štitnjača, operacija, komplikacija, njega

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Indikaciju za liječenje retrosternalno smještene štitnjače predstavljaju početni ili razvijeni kompresivni
simptomi na dušnik, jednjak ili traheu. Retrosternalni pristup na štitnjaču je potreban kod kompresivnih
simptoma na traheu kod koje ne postoji mogućnost eksploracije kroz rez na vratu, ukoliko vaskulari zacija
strume potiče iz medijastinuma, te tumori štitnjače koji su se proširili na medijastinum.
Medicinska sestra je prva u kontaktu s bolesnikom nakon operacije i upravo ona prva prepoznaje i
upozorava na pojavu simptoma koji ukazuju na moguću komplikaciju.
Tako je kroz našu Jedinicu intenzivnog liječenja kroz 16 mjeseci (11.2007-02.2009) prošlo sedmero
pacijenata (4 žene i 3 muškarca).Neki od njih su postoperativno imali komplikacije kao što su paraliza
n.recurensa, krvarenja, tromboza, ruptura trahee, pneumotoraks, pneumomedijastinum...
Upravo to su komplikacije koje iziskuju pojačani nadzor i intenzivno liječenje. Stoga rano prepoznavanje
simptoma, adekvatna terapija i kvalitetna sestrinska njega te multidisciplinarni pristup u inicijalnoj fazi osnova
su za uspješno liječenje i oporavak pacijenata.

preuzmi dokument