Brigita Lehpamer, Josipa Jurišić, Margita Poturić, Adriano Friganović

KBC Zagreb

kompetencije sestara, tehnologija, napredak profesije

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

U jedinicama intenzivnog liječenja (JIL) liječe se najteži, vitalno ugroženi pacijenti. Stoga jedinice
intenzivnog liječenja moraju biti imati opremu potrebnu za adekvatan hemodinamski nadzor i
liječenje. Medicinske sestre skrbe se za pacijente te sudjeluju u svim segmentima praćenja i
zbrinjavanja pacijenata.

Napretkom medicine povećavaju se zahtjevi i potrebe za stalnim usavršavanje i svaki oblik edukacije
od iznimne je važnosti u svakodnevnom funkcioniranu. Medicina i sestrinstvo konstano napreduje i
ako uspoređujemo sa prošlošću uvidjeti će se velike razlike u pristupima liječenju. U početku razvoja
profesije medicinske sestre nisu imale dostatno obrazovanje za širok spektar kompetencija, dok
danas medicinske sestre aktivno sudjeluju u prepoznavanju i tretiranju određenih stanja i promjena
kod pacijenata. U današnje vrijeme tehnologija općenito sve brže napreduje pa tako i u medicini.
Samim time se povećava potreba za kontinurianim praćenjem tehnološkog napretka te poznavanjem
stranih jezika kako bi mogli imati informacije o postignućima kolegica i kolega iz cijelog svijeta.

Ključ za daljnji napredak profesije su medicinske sestre sa visokom razinom obrazovanja koje poznaju
rad na računalu, strane jezike, osnove znanstveno istraživačkog rada, ali pri tome nisu izgubile
empatiju i razumijevanje za pacijente. Bez obzira na napredak opreme koja nam olakšava posao,
osobni pristup u sestrinstvu je neizmjerno bitan. Na pitanje je hoće li u budućnosti sestre zbrinjavati
pacijente ili će upravljati uređajima koji će to raditi umjesto njih odgovor je više nego jasan.

preuzmi dokument