Gordana Dragošev

UINARS - Srbija

zakon o zdravstvenoj zaštiti, simulacija, obrazovanje

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije definira prava pacijenata koja ga jasno postavljaju u središte
pružanja zdravstvenih usluga. Pacijent ima: pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, pravo na informaciju,
pravo na obavještenje, pravo na slobodan izbor, pravo na privatnost i povjerljivost informacija, pravo na
samoodlučivanje i pristanak, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju, pravo na tajnost podataka, pravo
pacijenata nad kojima se vrši medicinski ogled, pravo na prigovor, pravo na naknadu štete, obavještavanje
javnosti, pravo na profesionalnu dijagnostiku, terapiju i zdravstvenu njegu isključivo od profesionalnog
medicinskog tima.
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari stavljaju zdravlje, sigurnost i dobrobit korisnika zdravstvenih usluga
u centar svoje pažnje, u obavezni su se kontinuirano usavršavati i obogaćivati svoje znanje i stupanj svoje
stručne osposobljenosti. Imaju obavezu educirati mlađe kolege i pomoći učenicima i studentima u
svladavanju medicinskih znanja i vještina.
Simulacija je stvoreno iskustvo koje oponaša proces ili uvjete rada koji se ne mogu ili ne smiju uvježbavati u
stvarnoj situaciji, jer neiskustvo studenata ili medicinskih sestara pripravnika može dovesti do rizika po
pacijenta.
Suvremena medicina zahtjeva i suvremene načine obrazovanja, obuke i edukacije zdravstvenih djelatnika u
cilju zaštite prava pacijenata.

preuzmi dokument